REGULAMIN
PROGRAMU PROMOCYJNEGO 
„PROMOCJA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA”

 

Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa zasady uczestnictwa w programie promocyjnym organizowanym przez Dewelopera w związku z prowadzoną działalnością deweloperską w zakresie obejmującym sprzedaż następujących lokali mieszkalnych wraz z przynajmniej jednym stanowiskiem parkingowym w niektórych z inwestycji deweloperskich realizowanych przez Dewelopera:

 1.    Fabryczna City – Budynek M1
 2.    Piasta Towers – Budynek 6

 

Przystąpić do Programu promocyjnego można w okresie pomiędzy 6 grudnia 2020 r. a 8 stycznia 2021 r.

____________________________________________________________________________________________

 

§1  O co chodzi?

 1. Organizatorem Programu Promocyjnego jest spółka pod firmą F.R.B. INTER-BUD 
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 24/55, Biuro Zarządu i adres do korespondencji: 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 65, KRS 0000537013, NIP 9452178824, REGON 123092745 (Organizator lub Deweloper).
 2. Deweloper organizuje program promocyjny dotyczący sprzedaży wskazanych przez Dewelopera lokali mieszkalnych, które znajdować się będą w ofercie sprzedażowej Dewelopera w okresie pomiędzy 6 grudnia 2020 r. a 8 stycznia 2021 r.; programem promocyjnym objęte są inwestycje:

a)    Fabryczna City – Budynek M1 – wszystkie lokale mieszkalne dostępne w ramach aktualnej oferty sprzedażowej Dewelopera,

b)    Piasta Towers – Budynek 6 – wszystkie lokale mieszkalne dostępne w ramach aktualnej oferty sprzedażowej Dewelopera.

 1. Program Promocyjny dedykowany jest do osób lub podmiotów (Klienci), które powołując się na informację 
  o Programie promocyjnym (niezależnie od źródła jej pozyskania), zaakceptują warunki uczestnictwa 
  w Programie Promocyjnym oraz wyrażą zgodę na uczestnictwo w Programie promocyjnym na zasadach wynikających z Regulaminu.
 2. Do Programu promocyjnego można przystępować w okresie pomiędzy 6 grudnia 2020 r. a 8 stycznia 2021 r. (Czas trwania Programu promocyjnego).
 3. Programem promocyjnym objęte są wyłącznie lokale mieszkalne wskazane w ust. 2 powyżej oraz stanowiska parkingowe oraz komórki lokatorskie znajdujące się w garażach podziemnych w inwestycjach objętych Programem Promocyjnych, jeżeli ich nabycie następuje w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego (Klient nabywa lokal oraz stanowisko parkingowe i/lub komórkę lokatorską), dostępne w aktualnej ofercie sprzedażowej Dewelopera. Informacje o aktualnej ofercie sprzedażowej Dewelopera objętej Programem promocyjnym znajdują się na stronie internetowej www.mieszkania.inter-bud.pljak również w Biurach Sprzedaży Mieszkań. Lista dostępnych lokali mieszkalnych oraz stanowisk parkingowych i/lub komórek lokatorskich w okresie trwania Programu promocyjnego ulega zmianie (ograniczeniu) w związku z dokonywanymi przez Klientów rezerwacjami oraz podpisywanymi umowami.
 4. Program promocyjny nie obejmuje lokali niemieszkalnych oraz nie obejmuje lokali mieszkalnych, stanowisk parkingowych oraz komórek lokatorskich w inwestycjach innych niż wskazane w ust. 2 Regulaminu.
 5. Klienci, którzy przystąpią do Programu promocyjnego w Czasie trwania Programu promocyjnego oraz spełnią warunki uczestnictwa w Programie promocyjnym wynikające z Regulaminu, otrzymają od Dewelopera RABAT na zakup przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego, a jeżeli w związku z zakupem lokalu mieszkalnego Klient nabywa również stanowisko parkingowe i/lub komórkę lokatorską – również na zakup stanowiska parkingowego i/lub komórki lokatorskiej, odpowiadający 5% ceny/cen sprzedaży brutto.
 6. Wszelkie sformułowania użyte powyżej a odnoszące się do wartości wyrażonej w powierzchni lub w pieniądzu odnoszą się do wartości upublicznionych na stronie internetowej Dewelopera w Czasie trwania Programu promocyjnego.
 7. Jeżeli Klient nabywa wyłącznie lokal mieszkalny otrzyma RABAT odpowiadający 5% ceny sprzedaży brutto lokalu mieszkalnego.
 8. Jeżeli oprócz lokalu mieszkalnego i w związku z jego nabyciem, Klient nabywa również stanowisko parkingowe i/lub komórkę lokatorską otrzyma również RABAT odpowiadający 5% cen sprzedaży brutto nabywanych produktów. W takiej sytuacji kwota uzyskanego przez Klienta RABATU zostanie przez Dewelopera rozdzielona i przypisana częściowo do ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz częściowo do ceny sprzedaży stanowiska parkingowego i/lub komórki lokatorskiej.
 9. Program promocyjny nie łączy się z innymi promocjami lub programami organizowanymi przez Dewelopera.

 

§2 Co zrobić, aby otrzymać RABAT?

 1. Aby skorzystać z Programu promocyjnego i otrzymać RABAT, Klient spełnić musi kolejno każdy z opisanych poniżej warunków uczestnictwa:

a)    w Czasie trwania Programu promocyjnego:

(i)                zgłosić się do jednego z Biur Sprzedaży Mieszkań Dewelopera oraz dokonać akceptacji Regulaminu (i) w formie pisemnej podczas wizyty w Biurze Sprzedaży Mieszkań lub też (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając skan zaakceptowanego Regulaminu,

(ii)               wyrażając chęć zakupu lokalu mieszalnego objętego Programem promocyjnym (lub oprócz zakupu lokalu mieszkalnego także zakupu stanowiska parkingowego i/lub komórki lokatorskiej), zawrzeć z Deweloperem umowę rezerwacyjną oraz w terminie wynikającym z Umowy rezerwacyjnej dokonać wpłaty kaucji rezerwacyjnej (Umowa Rezerwacyjna); Umowa Rezerwacyjna może zostać zawarta: (i) w formie pisemnej lub też (ii) w formie dokumentowej poprzez wymianę pomiędzy Stronami egzemplarzy podpisanych własnoręcznie a następnie zeskanowanych i przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej egzemplarzy Umowy Rezerwacyjnej.

b)     w okresie ważności Umowy Rezerwacyjnej zawartej pomiędzy Klientem a Deweloperem:

(i)              w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi: zawrzeć z Deweloperem w formie aktu notarialnego umowę deweloperską dotyczącą lokalu mieszkalnego wskazanego w Umowie Rezerwacyjnej, a w przypadku nabycia oprócz lokalu mieszkalnego również stanowiska parkingowego i/lub komórki lokatorskiej również umowę przedwstępną dotyczącą stanowiska parkingowego i dokonać terminowej wpłaty zadatku na poczet cen sprzedaży (dalej, również razem: Umowa Deweloperska),

(ii)             w przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi: zawrzeć z Deweloperem w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną sprzedaży dotyczącą lokalu mieszkalnego, a w przypadku nabycia oprócz lokalu mieszkalnego również stanowiska parkingowego i/lub komórki lokatorskiej również tych produktów, wskazanych w Umowie Rezerwacyjnej  oraz dokonać terminowej wpłaty zadatku na poczet ceny/cen sprzedaży (Umowa Przedwstępna).

 1. Z Programu promocyjnego nie mogą skorzystać osoby lub podmioty, które przed datą jego obowiązywania miały podpisane umowy rezerwacyjne lub umowy deweloperskie i / lub umowy przedwstępne i zawnioskowały o ich rozwiązanie lub nie wykonały ich, w celu skorzystania z Programu Promocyjnego.
 2. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie dojdzie do zawarcia umów wskazanych z ust. 1 powyżej lub też umowy te pomimo ich zawarcia przez Klienta nie zostaną wykonane, co oznacza, że Klient finalnie nie dokona zakupu u Dewelopera (nie zostanie zawarta Umowa przyrzeczona i/lub Umowa przenosząca własność), Klient traci prawo do RABATU.

 

§3 Komu i w jakim celu przekazuję swoje dane osobowe?

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z Programu promocyjnego jest Deweloper.
 2. Cele dla których Organizator przetwarza dane Klientów to prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Promocyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie, a następnie wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Ponadto celem przetwarzania jest również dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych Regulaminem, jak również udokumentowanie Programu Promocyjnego dla celów podatkowych. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Deweloper przetwarza dane osobowe w celu przesyłania Klientowi informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest niniejszy Regulamin, względnie zawarte na jego postawie umowy i/lub wyrażone zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. Dane osobowe Klientów mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym kategoriom podmiotów: spółkom powiązanym z Organizatorem osobowo lub kapitałowo, spółce świadczącej usługi zarządzaniafirmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, marketingowej, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym. 
 5. Dane osobowe Klientów pozyskane przez Dewelopera w związku z niniejszym Programem Promocyjnym będą przez niego przetwarzane przez czas trwania Programu promocyjnego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
 6. Każdy Uczestnik maprawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Dewelopera. Ponadto, Deweloper udostępnia adres email: odo@inter-bud.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 9. Organizator nie zamierza podejmować zautomatyzowanych decyzji na danych osobowych Uczestnika, w tym dokonywać jego profilowania.
 10. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Programie Promocyjnym oraz wykonania Regulaminu.

 

§4 Procedura reklamacyjna

 1. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia przystąpienia do Programu promocyjnego.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany jako adres do korespondencji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać obligatoryjnie: nazwę i adres siedziby Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
 4. Deweloper poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora, co nie uszczupla ani nie ogranicza innych praw Klienta przysługujących mu w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

§5 Na koniec.

 1. Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Programu Promocyjnego, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana taka pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta, który korzysta z Programu Promocyjnego na takich warunkach na jakich do niego przystąpił. Regulamin po zmianach ogłaszany będzie na stronie internetowej www.mieszkania.inter-bud.pl oraz w Biurach Sprzedaży Mieszkań.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mieszkania.inter-bud.pl oraz w Biurach Sprzedaży Mieszkań.

***

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki oraz przystępuję do Programu Promocyjnego w związku z zawarciem w dniu ____________ umowy rezerwacyjnej dotyczącej lokalu mieszkalnego nr ______ w inwestycji ________________________________________________. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie opisanym w §3 Regulaminu w celu realizacji Programu Promocyjnego.

 

                        Kraków, dnia __________________r.      _______________________________________

                                                                                                              podpis Klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: __________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA:  _____________________________________

TEL: _____________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________

Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 24/55, Biuro Zarządu i adres do korespondencji: 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 65, KRS 0000537013, NIP 9452178824.

 

Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Programie promocyjnym, jak również o zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Dewelopera (otrzymałem/am klauzulę informacyjną). 

 

Niniejszym wyrażam zgodę (*niepotrzebne skreślić zgodnie z wyborem Klienta):

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora Danych Osobowych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Danych Osobowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów dla celów marketingu bezpośredniego.

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych przez podmioty z Grupy INTER-BUD, w tym 
w szczególności INTER-BUD DEVELOPER sp. z o.o. sp.k. (0000550147) z siedzibą w Krakowie.

TAK/NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty z Grupy INTER-BUD, w tym w szczególności INTER-BUD DEVELOPER sp. z o.o. sp.k. (0000550147) z siedzibą w Krakowie.

TAK/NIE

Na wszystkie powyższe zgody.

 

__________________

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Kraków, dnia _____________________                             podpis: __________________